Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Kocham Cię, Polsko!

By uczcić 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, tegoroczne Święto Szkoły przyjęło formułę wzorowaną na telewizyjnym programie „Kocham Cię, Polsko”.

Dwie drużyny, Białych i Czerwonych, przy wsparciu publiczności, także podzielonej według kolorów naszej flagi, musiały wykazać się wszechstronną wiedzą na temat przeszłości i teraźniejszości naszego kraju.

Sprawdziliśmy znajomość polskich legend, gramatyki języka polskiego i ludowych przysłów. Drużyny wykazały się wiedzą z historii Polski, geografii i przyrody naszego kraju, literatury, a nawet polityki.

Nasi wspaniali aktorzy wcielili się w role wielkich Polaków, gwiazd sceny i estrady, celebrytów…   Odegrali też krótkie scenki z literatury, popularnych filmów, seriali, programów TV.

Najmłodsi uczniowie wykonali widowiskowe tańce, dedykowane Rodzicom z okazji Dnia Mamy i Taty. Największą gwiazdą programu stała się jedna z najmłodszych naszych artystek, uczennica klasy pierwszej SP – Maja Kasprzyk, która oczarowała wszystkich wykonaniem utworu pt. „Lipka”. Czytaj dalej Kocham Cię, Polsko!

Share This:

Sukcesy w III Biegu Boguchwała – Wisłoczysko 2018.

Bardzo dobrze spisali się nasi uczniowie w III edycji biegu Boguchwała-Wisłoczysko. Uczniowie naszej szkoły stanowili bardzo liczną grupę uzyskując następujące wyniki:
I miejsce Ola Tobiasz, kat. 16-17 lat
II miejsce Amelia Szałkiewicz, kat. 12-13 lat
III miejsce Paulina Kurc, kat. 10-11 lat
III miejsce Karolina Kawalec, kat. 14-15 lat
Więcej zdjęć z biegu na stronie www.sstlubcza.com

Serdecznie gratulujemy!

 

Share This:

I miejsce w Gminnym Konkursie Geograficzno-Turystycznym.

Z radością informujemy, że uczennica klasy siódmej Kinga Pelczar zajęła I miejsce w Gminnym Konkursie Geograficzno-Turystycznym „Co znane i nieznane w obiektywie widziane”- walory turystyczne Gminy Boguchwała”, organizowanym przez Zespół Szkół     w Kielanówce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

KingaKingaKinga 2

Share This:

Piknik Szkolny.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu zaprasza na Piknik Szkolny,
który odbędzie się w dniu 17 czerwca (niedziela) w godzinach od 15ºº do 19ºº,
pod hasłem „Kocham Cię Polsko”. Szkoła pragnie w ten sposób uczcić 100. rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę.

Serdecznie zapraszamy i gwarantujemy wspaniałą zabawę.

pLAKAT DOBRY

Share This:

Konkursy Powiatowe: „Drogi do Niepodległej” oraz „Niepodległa, Niepokorna”

W związku z obchodami stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w ubiegłą środę, tj. 30 czerwca w naszej szkole odbyły sie dwa konkursy powiatowe w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI Szkoły Podstawowej oraz klasa VII i Gimnazjum.

Pierwszy z nich pod nazwą „Drogi do Niepodległej” był sprawdzianem wiedzy z historii Polski z okresu 1795-1918. Z satysfakcją odnotowujemy, że wśród laureatów znaleźli się nasi uczniowie: Inga Ferenc ( I miejsce w kategorii klasy VII i Gimnazjum) oraz Gabriel Kawalec ( II miejsce w kategorii klasy VII i Gimnazjum).

Drugi konkurs o nazwie „Niepodległa, Niepokorna” był rywalizacją wokalistów w repertuarze patriotyczno – historycznym. Do współzawodnictwa przystąpiło 21 uczestników z 11 szkół powiatu rzeszowskiego. Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazły się 2 uczennice z naszej szkoły: Magdalena Żybura (II miejsce w kategorii klas IV-VI) oraz Martyna Kaszuba (II miejsce w kategorii klasy VII i Gimnazjum).

Czytaj dalej Konkursy Powiatowe: „Drogi do Niepodległej” oraz „Niepodległa, Niepokorna”

Share This:

Pasowanie na czytelnika.

„Kto czyta książki-żyje podwójnie” takim cytatem przywitała uczniów klasy pierwszej  biblioteka w dniu uroczystego pasowania na czytelnika. Uroczystość poprzedziło przedstawienie „Ananasy z naszej klasy” w wykonaniu uczniów klasy czwartej. Pierwszoklasiści składając przyrzeczenie obiecali kochać i szanować książki oraz często korzystać z naszej biblioteki. Na pamiątkę tego wydarzenia Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pan Damian Drąg wręczył pierwszakom książki i dyplomy.

Share This:

Klauzula informacyjna RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 1 Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu jest jej Dyrektor, Niechobrz 679, 36-047 Niechobrz.

2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z jej Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu daneosobowe@boguchwala.pl

3.Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
4.1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole;
4.2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły;
4.3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
7.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
7.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
7.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
7.3.1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
7.3.2 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
7.3.3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
7.3.4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
7.3.5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
7.4.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
7.4.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
7.4.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
7.4.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
7.5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
7.5.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
7.5.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
7.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
7.6.1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
7.6.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.

12.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Share This:

Kompetencje na szóstkę.

Z dumą informujemy, że uczniowie klasy czwartej zdobyli dyplom uczestnictwa                      w programie „Kompetencje na szóstkę”, którego organizatorem jest Fundacja Uniwersytet Dzieci. Dzięki udziałowi w programie Czwartoklasiści  rozwijają kompetencje społeczne (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość), kształcą umiejętność krytycznego             i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania.

32258263_1707797259311264_7951405914387382272_n

Share This:

Test umiejętności trzecioklasisty.

9 maja nasi trzecioklasiści przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Umiejętności Trzecioklasisty zorganizowanego dla szkół podstawowych przez wydawnictwo Nowa Era. Test pozwala określić stopień opanowania przez uczniów kluczowych umiejętności w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej. Był to dla nich pierwszy, tak poważny egzamin z wiadomości i umiejętności edukacyjnych, które zdobyli podczas trzech lat nauki w szkole. Sprawdzian przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczniowie z uśmiechem na ustach oddawali wychowawcy rozwiązane testy.

Share This:

Zwycięstwo naszych uczniów w gminnym konkursie „Baw się z nami”.

W dniu 9 maja na terenie Szkoły Podstawowej z Zgłobniu odbyły się Gminne Zawody pod hasłem ,,Baw się z nami”. Jest to nazwa zabaw sprawnościowych organizowanych                w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.

Dzieci rywalizowały w 7 konkurencjach: “Sztafecie”, “Dodawaniu skoków”, “Zmianie piłek”, “Biegu w workach”, “Rzutach do żywego kosza”, “Biegu z szarfami” i “Strzałach na bramkę”.. Wszystkie drużyny walczyły z ogromnym zaangażowaniem. Każda konkurencja wywołała wiele emocji, radości a czasem i śmiechu. Nasza reprezentacja zdobyła pierwsze miejsce!

Serdecznie gratulujemy.

Share This:

Zapraszamy do udziału w III Biegu Boguchwała-Wisłoczysko.

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne „Lubcza” zaprasza do udziału w Biegu Boguchwała-Wisłoczysko. Tegoroczna edycja będzie elementem obchodów Dni Boguchwały 2018.

W tym roku magia „dychy” jest wyjątkowa, bo po pierwsze impreza odbędzie się 10 czerwca, po drugie podobnie jak przed rokiem dystans główny będzie liczył 10 km, po trzecie bieg wpisuje się w obchody 10. rocznicy odzyskania praw miejskich przez Boguchwałę – wyjaśniają organizatorzy.

Zawodnicy będą podążać ulicami Akacjową, Łąkową, Kwiatkowskiego, ścieżkami gruntowymi Wisłoczyska, ulicą Ogrodową oraz przez teren Stawiska i zespołu płacowo-parkowego. Przewidziano także trasy dla dzieci i młodzieży.

Regulamin oraz zapisy: timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=427
Szczegóły: sstlubcza.com

Share This:

Sukces naszej uczennicy.

Z radością informujemy, że uczennica klasy czwartej Patrycja Migut zdobyła nagrodę           w Gminnym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Wśród bohaterów Jana Brzechwy”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

32202715_1707794055978251_6092396244494188544_n

Share This:

Sukces VI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Wesołego Alleluja”.

Miło nam poinformować, że uczennica klasy siódmej Julia Stochla została nagrodzona        w VI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Wesołego Alleluja” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Woli Zgłobieńskiej.
Serdecznie gratulujemy!

31301714_1693988300692160_2086340824286625792_n

Share This:

Święto Konstytucji 3 Maja.

” Trzeci Maja radością wiosenną
Wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
Sztandarami biało – czerwonymi
Umaiła się Rzeczpospolita”

W dniu 27 kwietnia cała społeczność naszej Szkoły zebrała się, by uczcić obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie klas 3 – 6 Szkoły Podstawowej, wsparci pomocą gimnazjalistów, próbowali          w nieco nietypowy, bo okraszony humorem, sposób oddać atmosferę radości i euforii, jaka towarzyszyła Polakom w 1791 roku, gdy uchwalano Konstytucję – pierwszą w Europie            i drugą na świecie.
Wszyscy czujemy się dumni z faktu, że jesteśmy Polakami.

Share This:

Konkurs czytelniczy o tytuł „Mistrza pięknego czytania”.

W dniu 24 kwietnia uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej wzięli udział w konkursie pięknego czytania zorganizowanym przez Bibliotekę Szkolną.
W konkursie nagrodzeni zostali:
I miejsce- Zuzanna Kawa i Bartłomiej Lib
II miejsce-Lilianna Miąsik i Paulina Rzepka
III miejsce- Joanna Owsiak


Zwycięzcom gratulujemy!!

Share This: