Gimnazjum

OFERTA EDUKACYJNA GIMNAZJUM W NIECHOBRZU

Usługa edukacyjna realizowana przez szkołę polega na szeroko rozumianym kształceniu obejmującym zintegrowaną działalność poznawczą i wychowawczą, która stymuluje rozwój uczniów adekwatnie do ich możliwości. Poziom usług edukacyjnych zależy więc od tego,  w jakim stopniu przyczyniają się one do wielostronnego rozwoju osobowości wychowanków. Wysoki poziom usług jest warunkiem pozytywnego wizerunku szkoły. Zmiany w oświacie następują bardzo szybko i dlatego walka o ucznia, traktowanego jako klienta, to teraźniejszość polskiej szkoły. Rodzice z coraz większym zainteresowaniem słuchają opinii na temat szkoły, do której będzie chodziło ich dziecko. Jest to wybór zarówno dziecka, jak i rodziców i dokonuje się już często na poziomie szkoły podstawowej. Z tym wiąże się zjawisko konkurencyjności. Rodzice i ich dzieci stają się odbiorcami proponowanych przez szkołę usług edukacyjnych.

ZAJECIA POZALEKCYJNE

Mając świadomość tych tendencji, troska o wszechstronny  rozwój dzieci i młodzieży, kształtowanie nie tylko umysłów, ale również charakterów i postaw twórczych  od zawsze  była i jest ciągle wpisana w tożsamość Gimnazjum w Niechobrzu. Szczególną wagę przywiązujemy do bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Od kilkunastu lat w Gimnazjum  aktywnie działają koła przedmiotowe: polonistyczne, historyczne, biologiczne, matematyczne, fizyczne, chemiczne, geograficzne, artystyczne oraz fotograficzne. W ramach kół rozwijamy zainteresowania i pasje  naszych uczniów oraz przygotowujemy zdolną młodzież do konkursów przedmiotowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Oferujemy naukę 3 języków obcych: angielskiego i niemieckiego (w grupach o różnych poziomach zaawansowania) oraz języka hiszpańskiego (nauczanie od podstaw).

Dla uczniów mających problemy w nauce prowadzone są zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, w trakcie których młodzież ma możliwość uzyskania pomocy w rozwiązywaniu trudności i nadrobieniu zaległości.

W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy, w ramach którego prowadzone są zajęcia z zakresu piłki siatkowej, koszykowej, nożnej i  ręcznej. Od roku szkolnego 2013/2014 w ramach UKS  planowane są dodatkowo zajęcia bokserskie.

W ramach przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego realizowane są dodatkowe zajęcia z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz matematyczno-przyrodniczych: matematyki, geografii, biologii, chemii i fizyki. Prowadzone są również dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w grupach o różnym stopniu zaawansowania.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Od początku funkcjonowania naszego Gimnazjum młodzież ma możliwość uczestniczenia w innowacjach pedagogicznych realizowanych przy współpracy z Wydziałem Chemii Politechniki Rzeszowskiej oraz z Uniwersytetem Rzeszowskim. W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klas drugich i trzecich brali udział w innowacji pedagogicznej „Fascynujący Świat Chemii”. Zakres innowacji obejmował zajęcia praktyczne prowadzone w laboratoriach studenckich Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, w trakcie których rozwiązywano zadania problemowe i rachunkowe przygotowujące uczestników do konkursów chemicznych, a także przeprowadzono wiele doświadczeń chemicznych.

W pierwszym semestrze  bieżącego roku szkolnego (2012/2013) rozpoczęto realizację kolejnej innowacji z chemii – „I TY MOŻESZ ODKRYĆ W SOBIE NAUKOWCA! Ciekawość świata – prostą i skuteczną receptą na sukces”. Zajęcia były prowadzone w formie koła naukowego w  szkolnej pracowni chemicznej i pomagały w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności, zwiększaniu kreatywności i samodzielności oraz służyły motywowaniu do udziału  w konkursach chemicznych. Innowacja kontynuowana jest również w II semestrze, tym razem uczniowie mają możliwość praktycznego zdobywania wiedzy poprzez samodzielne wykonywanie ciekawych doświadczeń i eksperymentów w laboratoriach  Wydziału Chemii Politechniki Rzeszowskiej.

Końcowe efekty realizowanych  innowacji zazwyczaj są prezentowane podczas Święta Szkoły w różnorodnej formie: pokazy chemiczne, fizyczne czy też projekcja filmów nagranych przez uczestników zajęć.

W bieżącym roku szkolnym chętni uczniowie Gimnazjum mogą również uczestniczyć w innowacji fotograficznej zatytułowanej „ Świat w Obiektywie” Zajęcia odbywają się w mobilnym atelier i w plenerze z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu fotograficznego (cyfrowe lustrzanki). Uczestnicy innowacji obsługują szkolne uroczystości i przygotowują ciekawe wystawy swoich prac fotograficznych.

KLASY SPORTOWE

W Gimnazjum od dwóch lat funkcjonują klasy sportowe  (IB i IIA). W ramach tychże klas organizowane są obozy sportowe. W lutym bieżącego roku, podczas ferii zimowych, gimnazjaliści uczestniczyli w czterodniowym obozie sportowym w Ustrzykach Dolnych, podczas którego mieli okazję sprawdzenia się w wielorakich formach sportowej aktywności, tj. w narciarstwie alpejskim, pływaniu, marszu przy użyciu rakiet śnieżnych, gimnastyce, grach zespołowych.

PROJEKTY EUROPEJSKIE

Gimnazjum w Niechobrzu od dawna podejmuje starania o pozyskanie funduszy ze środków Unii Europejskiej oraz organizacji pozarządowych na realizację niestandardowych projektów edukacyjnych. Realizowało i nadal planuje realizować projekty programu Comenius. W latach 2007- 2012  zrealizowano dwa projekty. W ramach pierwszego z nich: „Dziennikarstwo – zabawa czy ciężka praca?” ( 2006/2007) odbyła się wymiana młodzieży Gimnazjum w Niechobrzu z młodzieżą z łotewskiego miasta Liepaja. W trakcie projektu zostały przeprowadzone warsztaty dziennikarskie oraz warsztaty rękodzielnicze. Efektem pracy młodzieży polskiej i łotewskiej były artykuły i wywiady w języku angielskim, które znalazły się w gazecie „Tęcza Europejska” – produkcie końcowym projektu.

W latach 2009- 2011 zrealizowany został Szkolny Projekt Comenius – „Uczenie się przez całe życie” zatytułowany „Cyfrowe spojrzenie”- „Digital Eyes”. Partnerami Gimnazjum w Niechobrzu były szkoły  z Włoch, Francji  i Turcji. Projekt  przewidywał  cztery wizyty w krajach partnerskich. Pierwsza z nich miała miejsce w październiku 2009 r. we Włoszech, kolejne w Polsce (V 2010), Turcji (X 2010) i we Francji (V 2011). Uczniowie przeszli szkolenie z zakresu fotografii cyfrowej,  brali udział w warsztatach i spotkaniach projektowych. Do realizacji projektu zakupiono sprzęt fotograficzny, aparaty cyfrowe, mini studio fotograficzne z podstawowym oświetleniem i akcesoriami, drukarkę do zdjęć, projektory i laptopy.

W lutym 2013 roku w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” Szkoła przygotowała i złożyła do Agencji Narodowej kolejny wniosek projektowy „Europe: The Great Museum of Art.”- Europa wielkim muzeum sztuki. Beneficjentami mają być nauczyciele i uczniowie ze szkół w Hiszpanii, na Litwie, w Turcji, we Włoszech i w Grecji. Projekt dotyczy szeroko pojętej sztuki, a jego celem będzie wykonywanie kopii różnych dzieł z wybranego przez dany kraj okresu w sztuce. Jego realizacja trwać będzie 2 lata. W wyjazdach do poszczególnych państw ma uczestniczyć 15 gimnazjalistów. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest  obecnie w fazie  oceny merytorycznej. Doświadczenie pozwala mieć nadzieję, że zostanie pozytywnie zweryfikowany. Wyniki tej weryfikacji poznamy jednak dopiero w lipcu 2013r.

Gimnazjaliści z Niechobrza uczestniczyli również w wymianie młodzieży w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany. W roku szkolnym 2008/2009  gościliśmy u siebie 15 uczniów z Wilna na Litwie. Młodzież realizowała projekt „Pod wspólnym niebem Europy‑razem w przyszłość”. Uczestnicy zwiedzili historyczne miejsca (Rzeszów, Łańcut, Kraków, Wieliczkę), opracowali folder o królu Władysławie Jagiełło, dyskutowali  o przyszłości Polski i Litwy w Unii Europejskiej, nawiązali przyjaźnie.

W czerwcu bieżącego roku szkolnego w ramach tego Funduszu grupa 15 uczniów Gimnazjum i 2 opiekunów weźmie udział  w  kolejnej wymianie  młodzieży. Tym razem partnerem Gimnazjum w Niechobrzu jest  Dom Kultury z miejscowości Plitaja na Litwie. W czasie tygodniowego pobytu w tej malowniczej miejscowości uczniowie będą mieć możliwość nagrania musicalu w języku angielskim.

W roku szkolnym 2008/2009 w ramach  programu Operacyjnego Kapitał Ludzki cała młodzież gimnazjalna uczestniczyła w projekcie: „Z mądrą głową do sukcesu! Dziecięco – Młodzieżowa Akademia Nauki”, w ramach którego realizowano szereg zajęć dodatkowych z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, języków obcych i technologii informacyjnej. Odbyło się  również wiele zajęć  pozaszkolnych w laboratoriach Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytutu Biotechnologii w Weryni, jak również Wydziału Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

PROJEKTY EDUKACYJNE

Uczniowie klas drugich od dwóch lat realizują corocznie obowiązkowe projekty edukacyjne. W roku szkolnym 2011/2012 drugoklasiści zrealizowali dwa duże projekty międzyprzedmiotowe z zakresu nauk humanistycznych: „Ocalić od zapomnienia” oraz z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych: „Obserwacja i eksperyment drogą poznania otaczającej nas rzeczywistości”. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie klas II Gimnazjum realizowali  duży projekt interdyscyplinarny: „Festiwal kultur europejskich” oraz dwa projekty przedmiotowe: z matematyki – „W krainie wielościanów”  oraz z fizyki ‑ „Czas na fizykę”. Efekty tych projektów zostały zaprezentowane podczas Święta Szkoły.

ZAJĘCIA Z EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Uczniowie Gimnazjum mogą wybierać tematykę zajęć z edukacji artystycznej w zależności od swoich  zainteresowań. Mają do wyboru : graffiti, malarstwo, rysunek i fotografię. Zwieńczeniem pracy uczniów i nauczycieli  na zajęciach z edukacji artystycznej są występy gimnazjalistów podczas corocznego Święta Szkoły. Uczniowie prezentują wtedy cały wachlarz swoich talentów: od tańca towarzyskiego, przez taniec współczesny do ludowego, ciekawe wystawy prac plastycznych i fotograficznych oraz prezentują swoje zdolności wokalne.

W Gimnazjum prowadzone są również warsztaty rękodzielnicze – prace wykonywane przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela rozprowadzane są podczas okolicznościowych kiermaszów szkolnych, z których całkowity dochód przeznaczany jest na działalność Rady Rodziców.

Nauczyciele wspólnie z uczniami zainteresowanymi poezją śpiewaną i w ogóle muzykowaniem  organizują wieczorki literacko – muzyczne,  podczas których zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą „rozwijać swoje skrzydła” i realizować się wokalnie.

Nauczyciele gimnazjum w Niechobrzu  wychodzą także z ofertą  poza swoją szkołę, tj. do uczniów pozostałych gimnazjów gminy Boguchwała. Przykładem tego jest organizacja I Gminnego  Konkursu: Eksperymenty fizyczne- „Czas na fizykę” (V 2012) przy współpracy                           z Politechniką Rzeszowską, który jest kontynuowany w bieżącym roku szkolnym(2012/2013).                       W czerwcu odbędzie się druga jego edycja. Celem konkursu jest  rozwijanie naturalnej fascynacji młodzieży otaczającym światem i zjawiskami zachodzącymi wokół niej, rozwijanie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów fizycznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz zachęcanie do współzawodnictwa. Młodzież gimnazjalna uczestnicząca w  pierwszym konkursie wykazała się dużą samodzielnością                     i pomysłowością, zaprezentowała w bardzo ciekawy sposób przygotowane przez siebie doświadczenia i eksperymenty, co wzbudziło zachwyt jury. W finale pierwszej edycji konkursu rywalizowało ze sobą 10 uczniów  z trzech  gimnazjów gminy Boguchwała.

Szkoła, mając na uwadze dobrą integrację przyszłych gimnazjalistów i ich bezstresową adaptację w społeczności gimnazjalnej, corocznie organizuje dyskoteki, wycieczki i pikniki integracyjne.

Zarówno dzieci, młodzież, jak i rodzice zauważają korzyści wynikające z uczestnictwa w różnego typu projektach przygotowywanych i prowadzonych przez Szkołę. Wszyscy rodzice są zgodni, że dzięki uczestnictwu w tego typu działaniach wzrastają kompetencje językowe młodzieży, gimnazjaliści stają się bardziej otwarci na otaczającą ich rzeczywistość, potrafią podejmować racjonalne decyzje, myślą przyszłościowo, uczą się współpracy i współdziałania w grupie, otwierają się na inne kultury. Dzięki realizacji tego typu projektów, a zwłaszcza tych o nastawieniu naukowym, Gimnazjum w Niechobrzu nawiązało stałą współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim i Politechniką Rzeszowską. Młodzież gimnazjalna, jak wcześniej pisaliśmy, wielokrotnie miała okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych w ramach innowacji prowadzonych przez pracowników naukowych tych wyższych uczelni. Chętnych do uczestnictwa w tego typu zajęciach nie brakowało.

SUKCESY

Dzięki różnorodnym zajęciom obejmującym zarówno uczniów zdolnych, jak i tych potrzebujących wsparcia, dodatkowym zajęciom przygotowującym do egzaminu gimnazjalnego oraz intensywnej pracy kadry pedagogicznej Zespół Szkół w Niechobrzu może pochwalić się sukcesami w Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz wysokimi wynikami na egzaminie gimnazjalnym.  W latach 2007-2013 uczniowie naszego Gimnazjum sięgnęli po 7 tytułów  laureatów i 15 tytułów finalistów konkursów przedmiotowych. (w latach 2003 – 2013: 20 laureatów konkursów przedmiotowych i 43 finalistów), co dodaje splendoru Szkole i sprzyja pozytywnemu wizerunkowi w środowisku. Uczniowie Gimnazjum Niechobrzu z powodzeniem brali także udział w konkursach o zasięgu ogólnopolskim (Olimpus, Albus) oraz międzynarodowym  (Lwiątko, Kangur matematyczny).

Dzięki ogromnemu wkładowi pracy wszystkich nauczycieli Gimnazjum oraz świadomości samych uczniów do tej pory osiągaliśmy dosyć wysokie  wyniki na egzaminie gimnazjalnym zarówno w części matematyczno – przyrodniczej, jak i humanistycznej, sięgając nawet staninu 8, tj. bardzo wysokiego. Dzięki tym wszystkim osiągnięciom w środowisku lokalnym byliśmy i jesteśmy dalej postrzegani jako szkoła sukcesów i wysokich wyników.

Share This: